Onze gedragsregels

Wij verwachten van onze patienten dat zij deze gedragsregels respecteren en onderschrijven. Bij bezwaren kunt u dit altijd aan ons melden.

 1. Medewerkers en patiënten kennen hun eigen verantwoordelijkheid en behandelen elkaar met respect en mogen elkaar hierop aanspreken.
 2. Medewerkers en patiënten spannen zich in om een open sfeer te creëren en duidelijk te zijn over hun wederzijdse verwachtingen.
 3. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent:
  1. dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt
  2. dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling
  3. dat er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is
 4. Medewerkers dulden geen enkele vorm van agressief gedrag, noch verbaal noch non-verbaal. Als een medewerker zich onveilig voelt, wordt de politie ingeschakeld.
 5. Medewerkers zijn als hulpverlener verplicht om medische hulp te verlenen indien nodig en mogelijk. Zij kunnen niet gedwongen worden tot een bepaalde (be-) handeling, indien dit indruist tegen hun professionele beroepsnorm of -ethiek.
 6. Bij klachten over (het functioneren van) een medewerker kan de patiënt hier een melding van maken. Dit kan enkel schriftelijk door het invullen van een klachtenformulier (contactformulier op de website). Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt altijd geïnformeerd wordt.
 7. De huisartsenpraktijk spant zich in om u tijdig te informeren over nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn, door schriftelijke berichtgeving in de praktijk en op de website. Houd dit in de gaten!
 8. Binnen de Zorgpoort Lommel geldt een algeheel rookverbod en zijn (huis)dieren niet toegelaten .
 9. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer) op te volgen.
 10. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in en rondom het pand. Let er op dat u geen waardevolle spullen achterlaat.