Privacy reglement

de Zorgpoort Lommel hanteert een privacy reglement dat invulling geeft aan de manier waarop wij invulling geven aan de wet op de privacy.

Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de hieronder omschreven patiëntenbestanden van en beheerd door de Zorgpoort Lommel, samengesteld door haar werknemers en/of zelfstandige beroepsbeoefenaars.

Onverminderd de wettelijke bepalingen verbindt de praktijk en elk personeelslid zich ertoe het medisch beroepsgeheim en de grootste discretie te bewaren met betrekking tot alle informatie die wordt verzameld bij de raadpleging of het onderzoek van de patiënten, ongeacht of het al dan niet om strikt medische gegevens gaat.

Dit engagement is voor de praktijk de basis en het absolute minimum bij het uitbouwen van de vertrouwensrelatie zonder dewelke geen handeling kan worden gesteld in het belang van de patiënt. 

Doel van de bestanden en wettelijk kader

Binnen de grenzen van W.B.P.L. hebben de verwerkingen respectievelijk tot doel:

  1. Patiëntenzorg: het verrichten van preventieve geneeskunde of het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige en sociale) zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant of het beheer van de gezondheidsdiensten, in het belang van de betrokkene;
  2. Patiëntenadministratie: Het opvolgen van de behandeling van patiënten met het oog op financiele verslaglegging;
  3. Patiëntenregistratie: Het registreren van medische gegevens en contactgegevens van patiënten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden;
  4. Geneesmiddelenbeheer: Verwerkingen met betrekking tot het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen;
  5. Klachtenregistratie: Het registreren van persoonsgegevens van patiënten en/of hun vertrouwenspersonen teneinde te kunnen bemiddelen bij de eventuele klachten.

In geen geval zullen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan deze noodzakelijk in het kader van deze doeleinden.